ComputerLaw

Prawo, internet, komputer i code.

Licencja Apache 2.0 po polsku – wersja dla programisty

Nazwa licencji

Treści licencji

do zastosowań
komercyjnych

Kompatybilność

Apache 2.0 TAK GPL 3.0

Istotne informacje na temat licencji dla osób wykorzystujących biblioteki Apache 2.0 we własnych projektach

  1. Możesz dołączać biblioteki i inne komponenty oparte na licencji Apache 2.0 do swoich komercyjnych projektów rozpowszechnianych na twojej własnej licencji.
  2. Możesz przenosić majątkowe prawa autorskie do projektów informatycznych, do których załączasz biblioteki oparte na licencji Apache 2.0 o ile to co stworzyłeś jest „twórcze” tzn. nie może być tak, że jedynym atutem twojego programu będzie de facto funkcjonalność samej biblioteki/komponentu.
  3. Musisz zachować plik licencyjny w ramach projektu, do którego dołączasz bibliotekę. Najlepiej jeżeli treść licencji znajduje w pliku .txt oraz stanowi załącznik do dokumentacji (o ile takowa istnieje).
  4. Wolno Ci modyfikować takie biblioteki i rozwijać komponenty oparte na licencji Apache 2.0. Możesz też takie biblioteki dalej rozpowszechniać.

Tłumaczenie – Agata M. Kaczyńska / ComputerLaw / LawComp Ltd. – wersja nieoficjalna.

Licencja Apache 2.0, styczeń 2004

1.

Definicje

Licencja oznacza zasady i warunki korzystania, tworzenia kopii oraz rozpowszechniania opisane w punktach od 1 – 9.
Licencjodawca oznacza podmiot autorskich praw majątkowych lub inny podmiot uprawniony do udzielania licencji.
Jednostka organizacyjna oznacza zorganizowany podmiot, w szczególności osoby prawne. Pod pojęciem Jednostki Organizacyjnej rozumie się także podmioty kontrolujące tę jednostkę (podmioty dominujące) oraz te, które są przez tę jednostkę kontrolowane (podmioty zależne). Na potrzeby niniejszej licencji ustala się, że kontrola oznacza:
(i) możność bezpośredniego lub pośredniego wyznaczania kierunków oraz zarządzania taką jednostką organizacyjną lub,
(ii) posiadanie 50% lub więcej akcji takiego podmiotu lub,
(iii) zarządzanie za pośrednictwem zarządu powierniczego.
Ty / Twoje / Ci / Tobie / Licencjobiorca oznacza osobę fizyczną lub inny podmiot prawa uprawniony do korzystania utworu na podstawie Licencji.
Źródło oznacza formę przedmiotu licencji umożliwiająca dokonywanie modyfikacji. W szczególności jest to kod źródłowy programu, źródła plików konfiguracyjnych oraz dokumentacja. Wymienione przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwych źródeł, o jakich mowa tej definicji.
Obiekt oznacza każdą postać wyrażenia przedmiotu licencji wynikającą z modyfikacji mechanicznych jak i tłumaczenia źródła. Nie ogranicza się wyłącznie do skompilowanego kodu programu, wygenerowanej dokumentacji czy też konwersji do innych typów plików.
Przedmiot Licencji oznacza utwór chroniony prawem autorskim, zarówno jako Źródło jak i Obiekty, do którego odnosi się niniejsza Licencja.
Przedmiot Zależny to każdy Przedmiot Licencji, zarówno Źródło jak i Obiekt stanowiące opracowanie (modyfikacja kodu, tłumaczenie dokumentacji itp), które jako całość również stanową utwór chroniony prawem autorskim. Do celów niniejszej licencji przedmiotem zależnym nie będzie utwór, który jest rozdzielony z Przedmiotem Licencji lub połączony wyłącznie poprzez linkowanie do interfejsów  Przedmiotu licencji lub jego przedmiotów zależnych (np. powiązanie poprzez nazwę).
Wkład oznacza każdą część pracy twórczej, stanowiącej odrębny utwór lub modyfikację Przedmiotu Licencji lub Przedmiotu Zależnego, które są przedstawiane Licencjodawcy lub uprawnionym podmiotom celem dołączenia ich do Przedmiotu Licencji. „Przedstawienie” może odbyć się w dowolnej formie (pisemnie, elektronicznie, słownie itp.) i być skierowane do Licencjodawcy lub podmiotów uprawnionych do udzielania licencji. „Przedstawienie” powinno zawieraćDla celów tej definicji, „przedstawiony” oznacza dowolną formę elektronicznego, werbalnego lub pisemnego komunikatu wysłanego do Licencjodawcy lub jego przedstawicieli w szczególności dotyczącym elektronicznych list mailingowych, SCCS, ITS, które są zarządzane przez/lub w imieniu Licencjodawcy w celu omówienia i poprawy pracy, ale z wyłączeniem tych części, które są widocznie oznaczone lub określone na piśmie przez podmiot praw autorskich jako „nie-wkład”.
Specjalista Licencjodawca oraz inna osoba fizyczna lub prawna, która przedłożyła Licencjodawcy Wkład, który następnie został dołączony do Przedmiotu Licencji.

2.

Zakres Licencji

Każdy Specjalista udziela Tobie bezterminowej, ważnej na terenie całego świata, niewyłącznej, nieodpłatnej oraz nieodwołalnej licencji do korzystania, tworzenia kopii, tworzenia Przedmiotów Zależnych, publicznego odtwarzania, wykonywania, dalszego udzielania licencji (sublicencji) i wprowadzania do obrotu Przedmiotu Licencji, jak również Przedmiotów Zależnych w oryginale lub w postaci Obiektów.

3.

Licencja z patentu

Każdy Specjalista udziela Tobie bezterminowej, ważnej na terenie całego świata, niewyłącznej, nieodpłatnej oraz nieodwołalnej (poza wyjątkami określonymi w tym punkcie) licencji z patentu do korzystania, sprzedaży (w tym: składania ofert), importu lub innego sposobu rozpowszechniania, tworzenia kopii, tworzenia Przedmiotów Zależnych, publicznego odtwarzania, wykonywania, dalszego udzielania licencji (sublicencji) i wprowadzania do obrotu Przedmiotu Licencji, jak również Przedmiotów Zależnych w oryginale lub w postaci Obiektów.

4.

Redystrybucja

Licencjobiorca może tworzyć i rozpowszechniać kopie Przedmiotu Licencji lub Przedmiotów Zależnych w dowolny sposób, zarówno z wykorzystaniem modyfikacji jak i bez, w formie Obiektów lub Źródła, pod warunkiem przestrzegania poniższych warunków:

  1. każdy nabywca Przedmiotu Licencji lub Przedmiotu Zależnego musi otrzymać od Ciebie kopię tej licencji; oraz
  2. jeżeli dokonywałeś modyfikacji pliku/plików Przedmiotu Licencji lub Przedmiotu Zależnego jesteś zobowiązany podać stosowną informację, które z tych plików zostały zmodyfikowane; oraz
  3. jeżeli rozpowszechniasz Przedmiot Zależny jesteś zobowiązany do przechowywania razem ze Źródłem Przedmiotu Zależnego wszelką informację o prawach autorskich, patentach, znakach towarowych oraz uznania autorstwa.
  4. Jeżeli Przedmiot Licencji zawiera plik informacyjny jako część własnej dystrybucji, każdy Przedmiot Zależny, który dystrybuujesz musi zawierać czytelna informację uznania autorstwa zawartą w pliku Przedmiotu Licencji, z wyjątkiem tych informacji, które nie odnoszą się do żadnej z części Przedmiotu Zależnego. Informacje, o których mowa powyżej należy umieścić w pliku tekstowym NOTICE, który musi być rozpowszechniany jako integralna część Przedmiotu Zależnego w postaci Źródła oraz dokumentacji, jeżeli jest dostarczana razem z Przedmiotem Licencji lub wyświetlenie w ramach Przedmiotu Zależnego w miejscu, gdzie zwykle zamieszcza się informacje dotyczące podmiotów trzecich.

Zawartość pliku tekstowego NOTICE ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wolno modyfikować jego treści. Możesz dodawać własne ogłoszenia uznania autorstwa w ramach Przedmiotów Zależnych, które rozpowszechniasz obok lub wraz z plikiem informacyjnym Przedmiotu Licencji. Warunkiem prawidłowego dodania własnego ogłoszenia jest to, aby takie dodatkowe informacje uznania autorstwa nie mogły być interpretowane jako zmieniające treści Licencji dołączonej w pliku NOTICE do Przedmiotu Licencji.

5.

Wprowadzanie Wkładu

Wkład włączony przez Ciebie do Przedmiotu Licencji musi być zgodny z warunkami i postanowieniami niniejszej Licencji bez żadnych dodatkowych warunków, chyba, że wyraźnie to zostało przez Ciebie oznaczone. Niezależnie od tego, o czym mowa powyżej, nie można zastępować ani modyfikować licencji udzielonych odrębnie przez innych licencjodawców w zakresie takich wkładów.

6.

Znaki towarowe

Niniejsza Licencja nie przyznaje uprawnienia do używania nazwy handlowej, znaków towarowych, znaków usługowych Licencjodawcy, z wyjątkiem uzasadnionych i zwyczajowo przyjętych przypadków stosowanych przy opisie pochodzenia Przedmiotu Licencji i odczytu pliku informacyjnego (NOTICE).

7.

Wyłączenie gwarancji

Licencjodawca rozpowszechnia Przedmiot Licencji nie udzielając żadnych gwaracji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych. W związku z tym nie przysługują Tobie roszczenia o brak przydatności do sprzedaży lub realizacji konkretnego celu. Licencjodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za określoną przydatność Przedmiotu Licencji (zasadność stosowania), jak również redystrybucję Przedmiotu Licencji, jeżeli przyjmie na siebie ryzyko związane z wykonywaniem uprawnień na mocy niniejszej Licencji.

8.

Ograniczenie odpowiedzialności

Specjalista ponosi odpowiedzialność względem Ciebie za szkody wyrządzone przez Przedmiot Licencji wyłącznie jeżeli wyrazi na to pisemną zgodę lub jest to zagwarantowane prawem. W żadnym innym wypadku Specjalista takiej odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności przy braku podstawy prawnej, z możliwie szerokim  wyłączeniem deliktów (lekkomyślność, zaniedbanie) oraz ogólnych postanowień umowy. Specjalista nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szkody powiązane z wykonywaniem Licencji, korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Przedmiotu Licencji, które prowadzi w szczególności do szkody z tytułu utraty wartości firmy, przerwy w pracy, awarii komputerów lub wszelkich innych szkód/strat handlowych.Specjalista nie ponosi odpowiedzialności nawet jeżeli został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

9.

Przyjęcie gwarancji lub dodatkowego zobowiązania

Licencjodawca, podczas redystrybucji Przedmiotu Licencji lub Przedmiotu Zależnego może udzielić Tobie dodatkowych gwarancji. Licencjodawca ma prawo do pobierania dodatkowych opłat za świadczone usługi wparcia, gwarancję lub przejęcie szerszej odpowiedzialności lub inne zobowiązania zgodne z postanowieniami niniejszej Licencji.Licencjodawca przyjmując na siebie dodatkowe zobowiązania może działać wyłącznie w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność. W szczególności zobowiązania Licencjodawcy nie mogą obciążać innego Specjalisty. W przypadku przyjęcia przez Licencjodawcę na siebie dodatkowych zobowiązań, zobowiązuje się on także do zabezpieczenia innych Specjalistów od ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu dodatkowego zobowiązania.

A.

Dodatek: Dołączanie licencji Apache 2.0 do własnego utworu

Celem zastosowania licencji Apache 2.0 do własnego utworu, należy dołączyć poniższy komunikat, przy czym pola oznaczone nawiasami „[]” należy zastąpić własnymi danymi. Tekst niezawierający nawiasów musi pozostać w niezmienionej formie.

Copyright [rok] [imię i nazwisko twórcy]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

Leave a Reply